Fidante

Belastingadviseurs

Belastingplan 2012 “Wijzigingen 30%-regeling”

De 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd.

 1. Het criterium specifieke deskundigheid wordt vervangen door een salarisnorm voor kennismigranten boven de 30 jaar. Voor het jaar 2011 bedraagt de salarisnorm € 50.619 (jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd).
 2. Voor buitenlandse promovendi geldt een aangepaste norm van € 26.605 (bedrag 2011).
 3. De kortingsregeling wegens eerder verblijf in NL wordt uitgebreid tot 25 jaar. Iedere periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland binnen deze 25 jaar komt in mindering op de looptijd van de 30%-regeling van maximaal 10 jaar.
 4. Om oneigenlijke concurrentie in de grensstreek te voorkomen, worden personen die minder dan 150 km van de Nederlandse grens wonen, uitgesloten van de regeling.
 5. Bestaande gevallen worden voortgezet tenzij:
 • de regeling op 1 januari 2012 nog geen vijf jaar wordt toegepast én
 • de werknemer op het toetsingsmoment onder de salarisnorm valt en/of
 • de werknemer destijds is aangeworven van binnen de 150 km-grens.

Voor deze situaties eindigt de 30%-regeling na afloop van de lopende termijn waarvoor de beschikking is afgegeven!

De verruimde kortingsregeling geldt alleen voor nieuwe gevallen. De verruiming van de regeling voor promovendi geldt pas vanaf 1 januari 2012.

Lunchritten naar huis zijn zakelijke kilometers

De Hoge Raad heeft op 11-11-2011 in een uitspraak gewezen over wat dient te worden verstaan onder woon- werkverkeer bij een auto van de zaak. 

Indien u een auto van de zaak heeft en u rijdt met deze auto meer dan 500 kilometer privé, dan dient u over het genoten voordeel belasting te betalen. Het genoten voordeel wordt berekend met de zogenoemde bijtelling.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat woon- werk kilometers worden aangemerkt als zakelijke kilometers.
In de casus waarover de Hoge Raad een uitspraak heeft gewezen was het de vraag of de kilometers die iemand maakte om thuis te gaan lunchen ook als woon- werkverkeer aangemerkt kunnen worden.

De Hoge Raad heeft beslist dat ook deze kilometers als woon- werkverkeer kilometers kunnen worden aangemerkt en dus worden aangemerkt als zakelijke kilometers en niet als privé kilometers.

Ons inziens geldt dit niet alleen voor de gemaakte kilometers om thuis te gaan lunchen, maar ook als u bijvoorbeeld enkele uren thuis gaat werken en later weer terug naar de zaak gaat.

 

Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting niet-verdienende partner in 2012


Indien een van beide partners geen of weinig inkomen heeft en de andere partner voldoende inkomstenbelasting betaald, dan heeft de niet of weinig verdienende partner mogelijk recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting. 

Omdat per 1 januari 2024 de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner in zijn geheel komt te vervallen wordt deze teruggaaf sinds 1 januari 2009 afgebouwd. 

Voor het belastingjaar 2012 betekent dit dat de bedragen van de teruggaven inkomstenbelasting in verband met de uitbetaling van deze algemene heffingskorting wederom zijn aangepast. In onderstaand schema kunt u zien op welke bedrag u in uw situatie recht heeft, indien u voldoet aan de voorwaarden voor het uitbetalen van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner: 

U bent voor 1 januari 1963 geboren €2.033
U bent na 31 december 1962 geboren, maar voor 1 januari 1972 €1.762
U bent na 31 december 1971 geboren en heeft in 2012 meer dan 6 maanden een thuiswonend kind(eren) dat is geboren na 31 december 2005 €1.762
U bent na 31 december 1971 geboren en heeft in 2012 niet meer dan 6 maanden een thuiswonend kind(eren) dat is geboren na 31 december 2005  €1.491


   
    
   
  

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting permanent!

Op 1 juli 2011 is het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning verlaagd van 6 procent naar 2 procent. De oorspronkelijke bedoeling was een tijdelijke verlaging in de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012.

Op 26 april 2012 is er een akkoord bereikt over een pakket te nemen maatregelen uit het Concept Stabiliteitsprogramma. Een belangrijke fiscale maatregel uit dit pakket is de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent.

Door dit akkoord is er geen onduidelijkheid meer over de overdrachtsbelasting in de woningmarkt!

Gewijzigde aftrek hypotheekrente 2013

Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan is worden in het belastingplan 2013 maatregelen genomen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Voor zover nu bekend blijven deze maatregelen met de komst van het regeerakkoord 2013 overeind. Dit betekent dat nieuwe leningen die vanaf 1 januari 2013 worden gesloten, aan een aantal extra voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente moet voldaan:

 

 1. de lening moet in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig worden afgelost;
 2. een verplichte annuïtaire aflossing;
 3. de aflossing moet contractueel zijn vastgelegd;
 4. er moet daadwerkelijk worden afgelost.

 

Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek met een half procent per jaar beperkt tot een maximum van 38% (het tarief vanaf 2014 in de derde schijf). Dit betekent dat inkomens met het toptarief van 52% vanaf 2041 nog maar tegen een tarief van 38% af kunnen trekken. Deze regeling is op bestaande en nieuwe gevallen van toepassing.

Subcategorieën

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.