Fidante

Belastingadviseurs

Nieuwe regeling rentevergoeding Belastingdienst

Vanaf 2013 berekent de Belastingdienst de rente over aanslagen op basis van een nieuwe renteregeling. Nu heet deze rente nog heffingsrente, dit wordt belastingrente.
Invorderingsrente blijft ongewijzigd. 

De nieuwe regeling geldt voor aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2012.
Wat verandert er?

Voortaan wordt pas vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar rente berekend. In de huidige renteregeling wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.

N.B. Er wordt pas rente vergoed wanneer de Belastingdienst meer dan 13 weken doet over het opleggen van een aanslag (na bijvoorbeeld een ingediend verzoek of aangifte). De rente wordt berekend vanaf het moment dat er een aanslag opgelegd moest zijn tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Als er recht is op een belastingteruggave geldt er een afdoeningstermijn van 8 weken.

De hoogte van de rente wordt voor de vennootschapsbelasting hetzelfde als de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. 
De hoogte van de rente van andere belastingen wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Hierdoor hoeft het rentepercentage niet meer ieder kwartaal aangepast te worden.

Voorbeeld:
De aangifte inkomstenbelasting 2012 wordt ingediend op 31 mei 2013. De verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt € 1.000. Op 1 april 2014 legt de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting 2012 op.

Er wordt rente berekend vanaf 1 juli 2013. 
De Belastingdienst heeft pas een aanslag opgelegd na 30 augustus 2013 (13 weken).
De belastingplichtige is in dit geval dus alleen rente verschuldigd over de periode vanaf 1 juli 2013 tot 19 weken na ontvangst van de aangifte, 11 oktober 2013.

Ondernemersaftrek en startersaftrek

Als ondernemer heeft u mogelijk recht op ondernemersaftrek. Het gaat dan vooral om de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Voor deze aftrek moet u voldoen aan het urencriterium

Zelfstandigenaftrek:

Als u ondernemer bent en u voldoet aan het urencriterium heeft u recht op zelfstandigenaftrek. In 2012 bedraagt de zelfstandigenaftrek (voor ondernemers tot 65 jaar) € 7.280. U kunt dit bedrag in mindering brengen op uw winst.

Uitgaande van het maximum inkomstenbelastingtarief van 52% in 2012 levert dit u een voordeel van € 3.785 op.

Startersaftrek:

Als u recht heeft op zelfstandigenaftrek heeft, komt u wellicht ook in aanmerking voor de startersaftrek. U heeft recht op startersaftrek als u in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalender jaren geen ondernemer was en u de startersaftrek niet vaker dan 2 keer heeft toegepast. De startersaftrek bedraagt in 2012 € 2.123.

Uitgaande van het maximum inkomstenbelastingtarief van 52% in 2012 levert dit u een maximaal voordeel van € 1.103 op.

Let op:

U heeft alleen recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek als u ondernemer bent en u aan het urencriterium voldoet. Wij beschikken over veel ervaring met betrekking tot het aantonen van ondernemerschap en zijn dan ook in staat om u te helpen kwalificeren als ondernemer voor de Belastingdienst.

 

Het urencriterium voor ondernemers

Als u ondernemer bent is het belangrijk dat u een urenregistratie bijhoudt om aan te tonen dat u aan het zogenaamde urencriterium voldoet. U heeft dan onder meer recht op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. U voldoet aan het urencriterium wanneer u aan de hand van een urenregistratie aan kunt tonen dat u meer dan 1.225 uren in een jaar aan uw onderneming heeft besteed. Dit wordt heel ruim opgevat, hieronder vallen ook bijvoorbeeld de uren die u bezig bent geweest met de voorbereidende werkzaamheden van de opstart van uw onderneming.

Ook moet u meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming besteed hebben.

Als u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Als u als ondernemer deel uit maakt van een samenwerkingsverband met huisgenoten, of met bloed of aanverwanten in rechte lijn, dan tellen de uren niet mee voor het urencriterium als de werkzaamheden hoofdzakelijk ondersteunend van aard zijn of het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit verbonden de verbonden personen winst als ondernemer genieten, maar u zelf niet.

Let op:

Het is voor u als ondernemer belangrijk dat u een deugdelijke urenregistratie bijhoudt, die ondersteund wordt door andere bescheiden zoals een agenda en uw facturen. Bij het ontbreken van een dergelijke administratie heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Wij kunnen u desgewenst helpen met het inrichten van een goede urenregistratie.

 

Subcategorieën

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.