Fidante

Belastingadviseurs

Uitgezonden medewerkers

Werken in het buitenland, inkomen uit Nederland

Stel u wordt door uw Nederlandse werkgever voor langere tijd in het buitenland uitgezonden.

Onder bepaalde voorwaarden is het dan mogelijk om over het salaris verdiend tijdens werkzaamheden in het buitenland in Nederland geen belasting af te hoeven dragen. Het opnemen van een dergelijke aftrek in de aangifte inkomstenbelasting heet de 'aftrek elders belast'.

U dient dan wel in het land van tewerkstelling over dat deel van het salaris in dat land belasting af te dragen, echter is deze in de meeste gevallen veel lager. Uw uiteindelijke belastingvoordeel kan oplopen tot vele duizenden Euro's per jaar.

Wij hebben speciale modellen ontwikkeld waarmee we heel kosteneffectief uw aftrek elders belast kunnen berekenen. Wij hebben veel ervaring met de procedure omtrent deze vorm van aftrek.

 

Voorwaarden en situaties

De voorwaarden en mogelijkheden waaronder een aftrek mogelijk is, zijn altijd heel specifiek en worden door ons voor u per land per jaar onderzocht.

De mogelijkheden zijn afhankelijk van het land waar u naartoe wordt uitgezonden, of er tussen Nederland en dat land een Belastingverdrag en wat voor soort Belastingverdrag, of het een landlopend of kortlopend project is, en b.v. of er sprake is van een vaste inrichting van uw werkgever. 

Uw situatie kan per jaar verschillen en als u in een jaar in meerdere landen heeft gewerkt, dan kan het zijn dat er niet voor elk land een aparte aftrek mogelijk is en als dat wel mogelijk is dan kunnen de voorwaarden voor de aftrek per land per jaar verschillen.

Wij hebben een specialistische werkwijze ontwikkeld om dit voor uw kosteneffectief dit proces te doorlopen. 

Onze werkwijze

Onze werkwijze is op dit gebied onderverdeeld in een aantal stappen die achtereenvolgens doorlopen wordt:

Stap 1: Vooronderzoek mogelijkheden aftrek elders belast
Om de kosten en het risico laag te houden, zullen wij in deze stap eerst een vooronderzoek verrichten of het überhaupt wel zin heeft om een uitgebreide analyse van uw mogelijkheden tot aftrek elders belast te maken.
Wij zullen u verzoeken om bepaalde informatie over uw verblijf- en werkdagen en projecten in het buitenland aan ons te verstrekken. Hiermee kunnen wij bepalen of, en in welke mate, u in aanmerking kunt komen voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. U ontvangt dan onze bevindingen per email. Indien de bevindingen positief zijn, zullen wij verder gaan met stap 2. Mocht blijken dat er voor uw situatie geen zinvolle mogelijkheden tot aftrek zijn, dan zullen wij u dit per email laten weten en voor dat jaar geen aftrek elders belast proberen tot claimen.

Stap 2: Advies mogelijkheden aftrek elders belast
Als uit het vooronderzoek blijkt dat u wel in aanmerking kunt komen voor de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, dan zullen wij dieper en breder onderzoeken op welke wijze(n) u deze aftrek mag claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. Wij zullen u hiervoor vragen om bepaalde bewijsstukken en andere informatie aan te leveren. U krijgt van ons dan een schriftelijk advies, waarin wij uitleggen welke fiscale spelregels er gelden voor het alsnog claimen van aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bij de Belastingdienst, en op welke wijze wij voor u deze aftrek kunnen claimen.

Stap 3: Bepaling bedrag precieze aftrek per jaar per land
U ontvangt van ons een model beschrijving projecten, waarin u de duur van de projecten, waarvoor u heeft gewerkt in dit belastingjaar, kunt noteren. (In een aantal gevallen zal het voorkomen dat u dit model al bij stap 1 dient in te vullen.)

Als wij de excelmodellen verblijf- en werkdagen én het model beschrijving projecten ingevuld retour hebben ontvangen, op de door ons aangegeven (elektronische) wijze, zullen wij voor u de precieze bedragen voor deze aftrek bepalen.

Stap 4 Voorbereiden van uw aangifte inkomstenbelasting
Wij stellen uw aangifte inkomstenbelasting op waarbij de gewone gegevens in die aangifte inkomstenbelasting worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld salaris, eigen woning, hypotheekrente en bankrekeningen.

Stap 5 Verwerken aftrek elders belast in uw aangifte inkomstenbelasting
Nadat de gewone aangifte inkomstenbelasting in ons aangifteprogramma is ingevuld, gaan wij de aftrek elders belast in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken.
Daarna sturen wij, na de elektronische goedkeuring door u en eventueel uw partner, de aangifte inkomstenbelasting naar de Belastingdienst.

Het kan ook voorkomen dat uw aangifte reeds is ingediend, maar dat u nog geen definitieve aanslag heeft ontvangen. Wij kunnen dan alsnog een herziene aangifte indienen.

Als u al een definitieve aanslag van dat jaar heeft ontvangen en de bezwaartermijn is nog niet verstreken, dan zullen wij een bezwaarschrift tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting indienen. Als de bezwaartermijn al is verstreken dan hebben we nog de mogelijkheid om een zogenaamd 'verzoek tot ambtshalve teruggaaf inkomstenbelasting' in te dienen bij de Belastingdienst.
Deze mogelijkheid bij de Belastingdienst stelt ons in staat om tot 5 jaar terug uw aftrek alsnog te claimen.

 

Interesse? Vul dan geheel vrijblijvend onderstaande offerte in.

Offerte uitgezonden medewerkers

de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting met aftrek elders belast omdat u in het buitenland werkt.

Vraag vrijblijvend aan

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.